Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

Anunţuri - Noutăţi

Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul” Zalău cu sediul în: loc zalău, str. Tudor Vladimirescu   nr. 5 jud. Sălaj,  organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.Denumirea postului secretar şcoală 341903 (conform COR), studii superioare, post vacant contractual pe perioadă nedeterminată:

 

Concursul se va organiza la  Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău , conform calendarului următor:

Tipul probelor de concurs :  

 

a)Data limită de depunere a dosarelor, Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul”Zalău, 06.02.2020 ora 10.00

b)Selecţia dosarelor de înscriere, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 

07.02.2020.02.2020, până la  ora 14.00

c)Proba scrisă, 14.02.2020, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, ora 10.00

d)Depunere contestaţii, 17.02.2020, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, ora 10.00

e)Interviul, 18.02.2020, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, ora 10.00

f)Afişarea rezultatelor finale 18.02.2020, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, ora 14.00

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

- studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta;

- vechime  în muncă : - minim 5 ani

-vechime in specialitate necesare ocuparii postului – minim  1 an

- Cunostinte solide operare PC : world, excel, internet

- Cunostinte de utilizare a softurilor/platformelor specifice activitatii din invatamant : ACTE DE STUDII, FORMULARE STATISTICE, SIIIR, REVISAL, EDUSAL, sau alte programe informatice 

- abilităţi de relaţionare şi comunicare cu tot personalul şcolii ; 

- abilitatea de a lucra în echipă ;

- disponibilitate pentru program flexibil ;

- disponibilitate pentru îndeplinirea altor sarcini, decât cele trasate prin fişa postului ;

        

Condiții generale de participare la concurs :

•să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre al Uniunii Europene sau a statelor aparținând  Spaţiului Economic European și domiciliul în România;

•cunoaște limba română, scris și vorbit ;

•are vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;

•are capacitate deplină de exerciţiu ;

•are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

•îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

•nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Actele necesare pentru inscrierea la concurs

•cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

•copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

•copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică)

•carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie (Raport  REVISAL);

•cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

•adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

•curriculum vitae.

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformitării copiilor cu acestea.

 

 

TEMATICA CONCURSULUI:

 

1.Organizarea sistemului de învățământ preuniversitar;

2.Încadrarea personalului în învățământul preuniversitar;

3.Particularități ale salarizării în învățământul preuniversitar;

4.Actele de studii – tipuri, condiții de eliberare, modul de completare;

5.Duplicate ale actelor de studii;

6.Documente școlare;

7.Acordarea burselor școlare, Euro 200, și a altor ajutoare sociale pentru elevi;

8.Arhivarea și circuitul documentelor;

9.Întocmirea și gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, SIIIR;

 

 

BIBILOGRAFIE:

 

1.Legea 1/2011- Legea Educației Naționale

2.O.M.E.N.C.Ș. 5079/2016- Regulamentul –cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, actualizat cu Ordinul 3027/2018;

3.O.M.E.N.C.Ș. 4742/2016 – pentru aprobarea Statutului elevului;

4.Legea cadru nr. 153/2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu completările ulterioare,

5.H.G. 286/2011 de aprobare a Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui  post vacant sau temporar vacant;

6.H.G. 250/1992 – actualizată – privind concediile de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare;

7.Legea 263/2010- actualizată privind sistemul unitar de pensii publice;

8.H.G. 1488/2004- privind aprobarea criteriilor ”Bani de liceu”;

9.H.G. 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar ”Euro 200”;

10.Ordinul 5576/2011 – privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor în învățământul preuniversitar;

11.Ordinul 3844/2016 – pentru aprobarea regulamentului privind regimul actelor de studii și a documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, cu completările ulterioare;

12.Hotărârea nr. 544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema României, păstrarea și utilizarea acestora, precum și scoaterea din folosință a sigiliilor cu stema României, uzate sau care devine folosibile

13.Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare;

14.Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naționale republicată;

Autentificare

Meniu - Extra

Cine e online?

Avem 5 vizitatori și nici un membru online

OT2016 - Constructii, instalatii si lucrari publice