Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

Anunţuri - Noutăţi

LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZUL” ZALĂU, în temeiul HG 286/2011 cu completările și modificările ulterioare HG 1027/11.11.2014,  organizează în data de   10.01.2017 concurs pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului de muncitor calificat- nivel de instruire 2 (conorm COR) , treapta a 2-a de salarizare, post de execuție, personal nedidactic.

 

Actele necesare pentru inscrierea la concurs

 

•cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

•copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

•copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;(specializarile acceptate sunt cele din domeniul tehnic-ex. mecanic, electromecanic, electric, instalatii tehnico sanitare si de gaze, tamplarie)

•carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie (Raport  REVISAL);

•cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

•adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

•curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele se pot depune zilnic, intre orele 9.00 – 14.00 (luni- vineri) la secretariatul Liceului Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău, secretar Campean Doina. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău., jud. Salaj, str. Tudor Vladimirescu, nr. 5, între 07,30 -14,30 sau la telefon 0260/613853 

 

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale prevăzute în fișa postului:

Execută lucrări de reparaţii la instalaţia sanitară, instalaţia electrică, tâmplărie şi alte activităţi gospodăreşti (uşi, geamuri şi mobilierul unităţii),  la cererea administratorului şi şefului de centru, lucrări ce formează obiectul meseriei pentru care este angajat, cu respectarea normelor de protecţia muncii şi PSI;

Răspunde de buna funcţionare a obiectelor şi echipamentelor pe care le deţine şi nu are voie să înstrăineze obiecte de inventar aflate în gestiunea instituţiei;

Urmăreşte permanent şi remediază ori de câte ori este cazul toate defecţiunile apărute la utilajele din dotarea instituţiei;

Respectă orele de program evitând întârzierile şi plecările din timpul orelor de serviciu;

Se interzice venirea în stare de ebrietate sau consumarea băuturilor alcoolice în unitate, precum şi folosirea unui limbaj vulgar;

Îşi însuşeşte şi respectă  legislaţia în vigoare şi legislaţia specifică activităţii proprii;

Primeşte şi soluţionează şi alte sarcini trasate de conducerea instituţiei,  pe linie ierarhică, în limita competenţelor profesionale pe care le are.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 

- studii medii-domeniul tehnic

- vechime 9 ani in în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor

- abilități de relaționare și comunicare cu tot personalul școlii

- abilitatea de a lucra în echipă

- disponibilitate pentru program flexibil

- răspunde de întreţinerea bazei materiale a unităţii

- utilizarea corespunzătoare a ustensilelor și materialelor pentru intretinere si  reparaţii

- disponibilitate pentru îndeplinirea altor sarcini, decat cele trasate prin fișa postului.

 

Condiții necesare ocupării postului de muncitor, vacant :

 

•are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

•are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

•are capacitate deplină de exerciţiu;

•are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

•îndeplineşte condiţiile minime de  studii cerute pentru ocuparea postului ( studii medii- domeniul TEHNIC) şi minim 9 ani  de vechime in domeniu;

•nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Concursul se va organiza la sediul instituției conform calendarului următor:

 

Tipul probelor de concurs :

 

a)Selecția dosarelor de înscriere, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 10 – 11.01.2017, ora 14.00

b)Proba practică, 12 -13.01.2017, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, ora 10.00

c)Interviul, 16.01.2017, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, ora 10.00

d)Depunere contestații, 17.01.2017, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, ora 12.00

e)Afișarea rezultatelor finale

 

Bibiografie :

1.Florin Mareș, ”Lucrător în electromecanică”, Manual pentru clasa a X-a, ed. Art., 2006 – Capitolul VII – ”Executarea instalațiior electrice de joasă tensiune”;

2.Angela Niță, ”Pregătire de bază în domeniul mecanic ( Capitolul – Bazele metrologiei, Capitolul – Bazele electrotehnicii, Capitolul - Tehnologie) 

3.Tehnologia instalațiilor tehnico-sanitare, Manual pentru clasele a XI-a și a XII-a – licee industriale și școli profesionale cu profil construcții

4. Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 și Normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 1425/2006

 

Tematică :

1.Lucrări diverse de întreținere și reparații curente.

 

Calendarul de desfășurare a concursului :

1.Termenul limită pentru depunere a dosarelor : 30.12. 2016, Secretariat Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul„ Zalău, ora 14.00

2.Selecția dosarelor de înscriere, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 10.01.2017, ora 10.00

3.Afișarea rezultatelor, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 10.01.2017, ora 13.00

4.Depunerea contestațiilor, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 11.01.2017, până la ora 13.00

5.Afișarea rezultatelor contestații, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 11.01.2017, ora 15.00

6.Desfășurare proba practică, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 12.01.2017, ora 10.00

7.Afișarea rezultatelor, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 12.01.2017, ora 13.00

8.Depunerea contestațiilor, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 13.01.2017, până la ora 13.00

9.Afișarea rezultatelor, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 13.01.2017, ora 15.00

10.Interviu, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 16.01.2017, ora 10.00

11.Afișarea rezultatelor, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 16.01.2017, ora 13.00

12.Depunerea contestațiilor, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 17.01.2017, până la ora 13.00

13.Afișarea rezultatelor finale , Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 17.01.2017, ora 15.00

 

Autentificare

Meniu - Extra

Cine e online?

Avem 12 vizitatori și nici un membru online

OT2016 - Constructii, instalatii si lucrari publice