Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

Anunţuri - Noutăţi

LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZUL” ZALĂU, în temeiul HG 286/2011 cu completările şi modificările ulterioare HG 1027/11.11.2014,  organizează în data de   25.01.2017  concurs pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului de  magaziner – 432102, Nivelul de instruire: 2 (studii medii) (conform COR) , treapta a 1-a de salarizare, post de execuție, personal nedidactic.

Actele necesare pentru inscrierea la concurs

•cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

•copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

•copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică)

•carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie (Raport  REVISAL);

•cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

•adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

•curriculum vitae.

 

 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformitării copiilor cu acestea.

 

Dosarele se pot depune zilnic, intre orele 9.00 – 14.00 (luni- vineri) la secretariatul Liceului Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău pana in data de 12.01.2017, secretar Campean Doina. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău., jud. Salaj, str. Tudor Vladimirescu, nr. 5, la telefon 0260/613853 

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale prevăzute în fişa postului:

1.Primeste materialele care se aprovizioneaza , verifica cantitatile indicate in documentele care le insotesc si controleaza cat este posibil calitatea acestora. 

2.Raspunde de depozitarea lor in bune conditiuni pentru a se evita degradarea respectandu-se si normele de protectia muncii si PSI .

3.Asigura integritatea tuturor materialelor,

4.Respectă orele de program evitând întârzierile şi plecările din timpul orelor de serviciu;

5.Îşi însuşeşte şi respectă  legislaţia în vigoare şi legislaţia specifică activităţii proprii;

6.Primeşte şi soluţionează şi alte sarcini trasate de conducerea instituţiei,  pe linie ierarhică, în limita competenţelor profesionale pe care le are.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

- studii medii ;

- vechime in gestiune 5 ani ;

- competente in inventariere, operare in  programe de gestiune ;

- vechime 9 ani in în muncă;

- abilităţi de relaţionare şi comunicare cu tot personalul şcolii ;

- abilitatea de a lucra în echipă ;

- disponibilitate pentru program flexibil ;

-  disponibilitate pentru îndeplinirea altor sarcini, decat cele trasate prin fișa postului ;

 

Condiţii necesare ocupării postului de magaziner , vacant :

•are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

•are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

•are capacitate deplină de exerciţiu;

•are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

•îndeplineşte condiţiile minime de  studii cerute pentru ocuparea postului şi minim 9 ani  de vechime in domeniu;

•nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Concursul se va organiza la sediul instituţiei conform calendarului următor:

 

 Tipul probelor de concurs :

a)Selecţia dosarelor de înscriere, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău,  20.01.2017, ora 14.00

b)Proba scrisa, 25.01.2017, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, ora 10.00

c)Interviul, 26.01.2017, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, ora 10.00

d)Depunere contestaţii, 27.01.2017, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, ora 10.00

e)Afişarea rezultatelor finale 27.01.2017, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, ora 15.00

 

Bibiografie :

1.Legea Educatiei Nationale 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare ;

2.Legea sănătăţii şi securităţii în muncă nr. 319/2006 şi Normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 ;

3.Legea 22/1969, angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

4.Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor ;

5.ORDIN M.F.P nr.2226 30.12.2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de catre persoanele prevazute la art.1 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

6.Ordin 3512/27.11.2008 privind documentele financiar contabile ;

7. LEGEA   Nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003    *** Republicată - Codul muncii

 

 

Tematică :

1.Norme privind activitatea de gestiune a bunurilor materiale ;

2.Raspunderea gestionarilor in legatura cu gestionarea bunurilor institutiilor publice ;

3.Angajarea gestionarilor, obligatiile gestionarilor ;

4.Constituirea garantiilor materiale ;

5.Achizitii de marfuri si servicii, receptia ;

6.Obligatiile angajatilor cu privire la respectarea normelor de sanatate si securitate in munca .

 

Calendarul de desfăşurare a concursului :

1. Termenul limită pentru depunere a dosarelor : 18.01. 2017, Secretariat Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul„ Zalău, ora 14.00

2. Selecţia dosarelor de înscriere, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 19.01.2017, 

3. Afişarea rezultatelor, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 19.01.2017, ora 12.00

4. Depunerea contestaţiilor, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 19.01.2017, până la ora 15.00

5. Afişarea rezultatelor contestaţii, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 20.01.2017, ora 16.00

6. Desfăşurare proba scrisă, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 25.01.2017, ora 10.00

7. Afişarea rezultatelor, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 25.01.2017, ora 15.00

8. Depunerea contestațiilor, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 26.01.2017, până la ora 11.00

9. Afişarea rezultatelor, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 26.01.2017, ora 14.00

10. Interviu, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 27.01.2017, ora 10.00

11. Afişarea rezultatelor, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 30.01.2017, ora 10.00

12. Depunerea contesţiilor, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 30.01.2017, până la ora 12.00

13. Afişarea rezultatelor finale , Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 30.01.2017, ora 15.00

 

 

DIRECTOR,

Prof.RUS GHEORGHINA DANA

 

Autentificare

Meniu - Extra

Cine e online?

Avem 18 vizitatori și nici un membru online

OT2016 - Constructii, instalatii si lucrari publice