LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZUL” ZALĂU, în temeiul HG 286/2011 cu completările şi modificările ulterioare HG 1027/11.11.2014,  organizează în data de   15.06.2017  concurs pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului de  SECRETAR ŞCOALA – 341903, Nivelul de instruire: 4 (studii superioare) (conform COR) , personal didactic auxiliar

 

Actele necesare pentru inscrierea la concurs

• cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică)

• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie (Raport  REVISAL);

• cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

• curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformitării copiilor cu acestea.

Dosarele se pot depune zilnic, intre orele 9.00 – 14.00 (luni- vineri) la secretariatul Liceului Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău, secretar sef  Campean Doina. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău., jud. Salaj, str. Tudor Vladimirescu, nr. 5, la telefon 0260/613853 

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale prevăzute în fişa postului:

1. transmiterea informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ;

2. întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date;

3. întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de documente solicitate de către autorităţi, precum şi a corespondenţei unităţii;

4. înscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea şi actualizarea permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administraţie;

5. rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor şi evaluărilor naţionale, ale examenelor de admitere şi de ocupare a posturilor vacante, conform atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare sau de fişa postului;

6. completarea, verificarea, păstrarea în condiţii de securitate şi arhivarea documentelor referitoare la situaţia şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii;

7. procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor şcolare, în conformitate cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;

8. selecţia, evidenţa şi depunerea documentelor la Arhivele Naţionale, după expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin "Indicatorul termenelor de păstrare", aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;

9. păstrarea şi aplicarea ştampilei unităţii pe documentele avizate şi semnate de persoanele competente, în situaţia existenţei deciziei directorului în acest sens;

10. întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor, potrivit legislaţiei în vigoare sau fişei postului;

11. întocmirea statelor de personal;

12. întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de învăţământ;

13. calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate;

14. gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ;

15. întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

16. orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, contractele colective de muncă aplicabile, regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii, regulamentul intern, hotărârile consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa.

17. Primeşte şi soluţionează şi alte sarcini trasate de conducerea instituţiei,  pe linie ierarhică, în limita competenţelor profesionale pe care le are.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

- studii superioare;

- competente in operare in  programe de REVISAL, EDUSAL, ACTE DE STUDII sau alte programme informatice;

- vechime 5 ani in în muncă;

- abilităţi de relaţionare şi comunicare cu tot personalul şcolii ;

- abilitatea de a lucra în echipă ;

- disponibilitate pentru program flexibil ;

-  disponibilitate pentru îndeplinirea altor sarcini, decat cele trasate prin fişa postului ;

 

Condiţii necesare ocupării postului vacant :

• are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

• are capacitate deplină de exerciţiu;

• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

• îndeplineşte condiţiile minime de  studii cerute pentru ocuparea postului şi minim 5 ani  de vechime in muncă;

• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

TEMATICA CONCURSULUI:

1. Organizarea sistemului de învățământ preuniversitar;

2. Încadrarea personalului în învățământul preuniversitar;

3. Particularități ale salarizării în învățământul preuniversitar;

4. Actele de studii – tipuri, condiții de eliberare, modul de completare;

5. Duplicate ale actelor de studii;

6. Documente școlare;

7. Acordarea burselor școlare, Euro 200, și a altor ajutoare sociale pentru elevi;

8. Arhivarea și circuitul documentelor;

9. Întocmirea și gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, SIIR;

 

BIBILOGRAFIE:

1. Legea 1/2011- Legea Educației Naționale

2. O.U.G. nr.96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății;

3. O.M.E.N.C.Ș. 5079/2016- Regulamentul –cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

4. O.M.E.N.C.Ș. 4742/2016 – pentru aprobarea Statutului elevului;

5. Legea 284/2010 – privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

6. O.U.G. 20/2016 – pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

7. H.G. 582/2016 – pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor art.31 alin.2,3,8, art.33,34 din O.U.G.57/2015

8. Legea 250/2016 – privind aprobarea O.U.G. nr.20/2016 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

9. H.G.935/2016- pentru modificarea și completarea H.G.582/2016

10. H.G. 1/2017 – pentru stabilirea salariului minim brut pe țară;

11. O.U.G. 2/2017 – privind unele măsuri bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative;

12. H.G. 38/2017 – pentru aplicarea prevederilor art.34  alin 3 din O.U.G.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

13. O.U.G.12/2017 – pentru modificarea și completarea O.U.G.57/2015;

14. O.U.G. 17/2017 – privind unele măsuri în domeniul învățământului;

15. Legea 11/2017 – pentru modificarea alin 4 al art.262 din Legea educației naționale;

16. H.G. 286/2011 de aprobare a Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui  post vacant sau temporar vacant;

17. H.G. 250/1992 – actualizată – privind concediile de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare;

18. O.U.G. nr.10/2008 – salarizarea personalului nedidactic din învățământ;

19. Legea 263/2010- actualizată privind sistemul unitar de pensii publice;

20. H.G. 1488/2004- privind aprobarea criteriilor ”Bani de liceu”;

21. H.G. 1294/2004 – acordarea ajutorului financiar ”Euro 200”;

22. Ordinul 5576/2011 – privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor în învățământul preuniversitar;

23. Ordinul 3844/2016 – pentru aprobarea regulamentului privind regimul actelor de studii și a documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar;

24. Hotărârea nr. 544/2003 privind modelul sigiliilor cu stema României, păstrarea și utilizarea acestora, precum și scoaterea din folosință a sigiliilor cu stema României, uzate sau care devine folosibile

25. H.G. 500/2011 privind Registrul general de evidență al salariaților;

26. Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare;

27. Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naționale republicată;

 

Calendarul de desfăşurare a concursului :

1. Termenul limită pentru depunere a dosarelor : 07.06.2017, Secretariat Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul„ Zalău, ora 14.00

2. Selecţia dosarelor de înscriere, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 08-09.06.2017 , 

3. Afişarea rezultatelor, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 12.06.2017, ora 13.00

4. Depunerea contestaţiilor, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 13.06..2017, până la ora10.00

5. Afişarea rezultatelor contestaţii, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 13.06.2017, ora 12.00

6. Desfăşurare proba scrisă, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău,15.06.2017, ora 10.00

7. Afişarea rezultatelor, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 16.06.2017, ora 10.00

8. Depunerea contestațiilor, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 16.06.2017, până la ora 13.00

9. Afişarea rezultatelor, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 16.06.2017, ora 16,00

10. Interviu, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 19.06.2017, ora 10.00

11. Afişarea rezultatelor, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 19.06..2017, ora 13.00

12. Depunerea contesţiilor, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 20.06.2017, până la ora 10.00

13. Afişarea rezultatelor finale , Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 20.06.2017, ora 14.00