Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

Anunţuri - Noutăţi

Alege-ți drumul! Învăţământ profesional şi învăţământ dual

Oferta educaţională 2017-2018 – învăţământ profesional şi învăţământ dual

Începând cu anul şcolar 2017-2018, absolvenţii clasei a VIII-a pot opta pentru continuarea studiilor în:

  • Învăţământul profesional
  • Învăţământul dual

Formarea elevilor în aceste forme de învăţământ este susţinută suplimentar din punct de vedere financiar prin bursa profesională care se acordă pentru fiecare elev în cuantum de:

  • 200 lei lunar (de la bugetul de stat), dacă elevul este înscris la învăţământul profesional
  • 400 lei lunar (200 lei de la bugetul de stat şi 200 de lei de la operatorul economic cu care elevul încheie un contract individual de practică), dacă elevul este înscris la învăţământul dual

Prima etapă pentru înscrierea elevilor se va derula în perioadele 12-16 iunie 2017 şi 26-30 iunie 2017, în care se vor realiza următoarele:

Citește mai departe...

Anunt virari/ridicare bani transport-burse-etc.

În atenția elevilor

 

În data de 30.05.2017 vor fi virați pe card (după ora 14:00) și/sau se vor ridica de la caserie (după ora 8 - clădire internat) bani reprezentând:

  • - Bani de transport - aprilie 2017.
  • - Bani de liceu - aprilie 2017 - 102 RON. 
  • - Burse profesionale - aprilie 2017 - 113 RON.
  • - Burse sociale SEM II, an școlar 2016-2017 - 60 RON/lună.
  • - Burse de merit SEM II, an școlar 2016-2017 - 150 RON/lună.

 

Administrator financiar șef.

Ec. Magdaș Patricia.

Citește mai departe...

Anunt - Concurs post vacant - SECRETAR

LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZUL” ZALĂU, în temeiul HG 286/2011 cu completările şi modificările ulterioare HG 1027/11.11.2014,  organizează în data de   15.06.2017  concurs pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului de  SECRETAR ŞCOALA – 341903, Nivelul de instruire: 4 (studii superioare) (conform COR) , personal didactic auxiliar

Citește mai departe...

ANUNT - Concurs post vacant MAGAZIONER

LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZUL” ZALĂU, în temeiul HG 286/2011 cu completările şi modificările ulterioare HG 1027/11.11.2014,  organizează în data de   25.01.2017  concurs pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului de  magaziner – 432102, Nivelul de instruire: 2 (studii medii) (conform COR) , treapta a 1-a de salarizare, post de execuție, personal nedidactic.

Actele necesare pentru inscrierea la concurs

•cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

•copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

•copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică)

•carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie (Raport  REVISAL);

•cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

•adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

•curriculum vitae.

 

Citește mai departe...

Autentificare

Meniu - Extra

Cine e online?

Avem 12 vizitatori și nici un membru online

OT2016 - Constructii, instalatii si lucrari publice