Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

Anunţuri - Noutăţi

ANUNT - Concurs post vacant MUNCITOR

LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZUL” ZALĂU, în temeiul HG 286/2011 cu completările și modificările ulterioare HG 1027/11.11.2014,  organizează în data de   10.01.2017 concurs pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului de muncitor calificat- nivel de instruire 2 (conorm COR) , treapta a 2-a de salarizare, post de execuție, personal nedidactic.

 

Actele necesare pentru inscrierea la concurs

 

•cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

•copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

•copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;(specializarile acceptate sunt cele din domeniul tehnic-ex. mecanic, electromecanic, electric, instalatii tehnico sanitare si de gaze, tamplarie)

•carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie (Raport  REVISAL);

•cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

•adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

•curriculum vitae.

Citește mai departe...

Admitere învăţământ profesional - PROBA SUPLIMENTARĂ

Proba suplimentară pentru departajarea candidaților la admiterea în învățământul profesional la Liceul Tehnologic "Mihai Viteazul" - Zalău va avea loc în data de 5 iulie 2016, ora 08:00, în cadrul unității.  Proba este un test de matematică iar programa pentru acest test este afișată mai jos. 

Citește mai departe...

Autentificare

Meniu - Extra

Cine e online?

Avem 28 vizitatori și nici un membru online

OT2016 - Constructii, instalatii si lucrari publice