Anunţuri - Noutăţi

Denumirea postului: PAZNIC – I M (1 POST), cod COR  962907

Nivelul studiilor:  medii.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului: 12.01.2022 , ora 10.00, la LICEUL TEHNOLOGIC”MIHAI VITEAZUL “ZALĂU,  str. Tudor Vladimirescu, nr. 5, Zalău.

Data limită de depunere a dosarelor: 31.12.2021, ora 14,00.

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul Liceului Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, telefon 0260/613853.

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS :

 • să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre al Uniunii Europene sau a statelor aparținând  Spaţiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit ;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;
 • are capacitate deplină de exerciţiu ;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

     

CONDIȚII SPECIALE  DE PARTICIPARE LA CONCURS :

 • Nivelul studiilor: medii
 • Vechime în specialitatea postului: minimum 5 ani
 • Să detină un atestat pentru executarea activităților de pază în confirmitate cu Legea 333/2003

 

TEMATICA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI  DE PAZNIC

 • Drepturile și obligațiile elevilor;
 • Securitatea și sănătatea în muncă, norme de acordarea de prim ajutor;
 • Interdicții și sancțiuni pentru elevii;
 • Comunicarea eficientă cu elevii şi gestionarea conflictelor;
 • Norme generale de conduită profesională a personalului contractual.
 • Norme de prevenire PSI

 

BIBLIOGRAFIA:

1. Legea 333/2003, actualizată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare; Capitolul VI., art.47,48. 

2. Hotărârea  de Guvern nr. 301 din 11 aprilie 2012, acualizată,  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. 

3. Legea nr 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sănătate și securitate în muncă; Capitolul I. și IV. 

4. Legea nr 307/ 2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la apărare împotriva incendiilor; Capitolul I. șiII. 

5. Legeanr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare; Capitolul II. 

6. OMEC nr. 5.447/31.08.2020  privind Regulamentul de organizare și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar; Titlul IV.– Personalul unităților de învățământ; Capitolul III.- Personalul nedidactic. 

 

Dosarul propriu de recrutare al candidaţilor va cuprinde următoarele documente :

 • a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • b) copia actului de identitate sau ori ce alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;
 • c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitat de autoritatea sau instituția publică;
 • d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor în copie;
 • e) cazierul judiciar, sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pe care candidează (se aduce originalul).
 • f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate  (se aduce originalul).;
 • g) curriculum vitae;
 • Actele prezentate la alin. b) , c ) și  d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea

 

CALENDAR DE DESFĂȘURARE A  CONCURSULUI

Pentru postul de PAZNIC declarat vacant

•Concursul constă într-o probă scrisă și interviu;

•Organizarea și desfăşurarea concursului are loc la sediul Liceului Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău

 

Nr. crt. Etape concurs Data / perioada

 

1 Depunerea dosarelor Până în data de  31.12.2021 ora 14,00

2 Selecția dosarelor 03.01.2022în intervalul 10,00 – 14,00

3 Rezultatul selecției dosarelor 04.01.2022,  ora 14,00

4 Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor până la 05.01.2022,  ora 10,00

5 Afișarea rezultatelor după contestații 05.01.2022,  ora 14,00

6 Proba scrisă 12.01.2022, ora 10,00

7 Rezultat probă scrisă 12.01.2022,  ora 14,00

8 Depunerea contestațiilor – rezultate probă  scrisă până la 13.01.2022, ora 10,00

9 Afișarea rezultatelor după contestații 13.01.2022, ora 14,00

10 Interviu 14.01.2022, ora 10,00

11 Rezultat probă interviu 14.01.2022, ora 15,00

12 Afișarea rezultatelor FINALE 15.01.2022, ora 14,00

 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Sunt declarați admiși la proba interviu, pentru accesul în etapa următoare candidații care au obținut minim 50 de puncte la proba scrisă.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă, respectiv interviu, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei  și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

DIRECTOR

Prof. RUS GHEORGHINA DANA

 

Autentificare

Meniu - Extra

Cine e online?

Avem 7 vizitatori și nici un membru online

OT2016 - Constructii, instalatii si lucrari publice