Anunţuri - Noutăţi

 A.) Liceul Tehnologic ” Mihai Viteazul ” Zalău cu sediul în Zalău, str. Tudor Vladimirescu , nr. 5, judetul Sălaj, organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor  posturi contractuale, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022

 • Nivelul postului: execuţie 
 • Denumirea postului: paznic (portar) , post vacant, pe perioadă nedeterminată. 
 • Numărul de posturi: 2 posturi  normă întreagă

 B.) Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i)  curriculum vitae, model comun european.

 

Dosarele de înscriere se depun la Secretariatul  instituţiei, tel: 0260613853, persoană de contact Mariana Iluț, email:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 08.11.2023, ora 16:00, la sediul instituţiei.

 

C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţii specifice de participare la concurs:

 

 • Nivelul studiilor: Studii medii
 • Vechime în specialitatea studiilor:  Nu se cere
 • Persoana care urmează să îndeplinească atribuții de pază sau protecție, trebuie să fie atestată  profesional/certificat  de absolvire a unui curs în specialitatea postului în conformitate cu prevederile legale.
 • Alte condiții: Abilitati de relationare-comunicare cu intreg personalul unitatii de invatamant; Abilitati de munca in echipă; Disponibilitate de program flexibil; Disponibilitatea pentru munca in trei schimburi; Raspunde de starea de curatenie si igiena in sectorul repartizat; Raspunde de inventarul incredintat; Efectuează si alte sarcini trasate de catre conducere in limita capacitatii sale fizice si intelectuale si a programului de lucru; Cunostinte de legislatie specifica locului de muncă; Cunostinte in domeniul Sanatatii Securitatii in Munca si PSI. 

 

D.) Bibliografie şi tematică:

 1. Legea  nr.307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor. 

2. Legea  nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. 

3. Hotărârea de Guvern nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

4. Legea nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la apărarea împotriva incendiilor, cap. IV.

5. Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

 

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:  

 

 • DATA LIMITA DE DEPUNERE A DOSARELOR: 08 NOIEMBRIE 2023, ora 16.00
 • Selectia dosarelor: 10 NOIEMBRIE 2023, ora 9.00
 • Afisarea selectiei dosarelor: 10 NOIEMBRIE 2023, ora 9.00
 • Termenul limită de depunere a contestațiilor privind selectia  dosarelor: 10 NOIEMBRIE 2023, ora 14.00
 • Afișarea rezultatelor la contestații: ora 10 NOIEMBRIE 2023, 16.00
 • PROBA SCRISĂ: 15 NOIEMBRIE 2023, ora 10.00
 • INTERVIUL: 17 NOIEMBRIE 2023, ora 10.00
 • Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 15  NOIEMBRIE 2023, ora 16.00
 • Termen limită  contestații la  proba scrisă: 16  NOIEMBRIE 2023, ora 14.00
 • Afișarea rezultatelor la contestații la proba scrisă: 16 NOIEMBRIE 2023, ora 15.00
 • AFISARE REZULTAT FINAL: 17 NOIEMBRIE 2023, ora 16.00

 

DIRECTOR

Prof. RUS GHEORGHINA DANA

Autentificare

Meniu - Extra

Cine e online?

Avem 17 vizitatori și nici un membru online

OT2016 - Constructii, instalatii si lucrari publice