Anunţuri - Noutăţi

A.) Liceul Tehnologic ” Mihai Viteazul ” Zalău cu sediul în Zalău, str. Tudor Vladimirescu , nr. 5, judetul Sălaj, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post  contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022

1. Nivelul postului: execuţie. 

2. Denumirea postului: administrator  financiar IS, post vacant, pe perioadă nedeterminată. 

3. Numărul de posturi: 1 post  normă întreagă.

 B.) Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022

 • a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa;
 • b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 
 • e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 • f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 • i)  curriculum vitae, model comun european.

 

Dosarele de înscriere se depun la Secretariatul  instituţiei, tel: 0260613853, persoană de contact Mariana Iluț, email:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 15.11.2023, ora 16:00, la sediul instituţiei.

 

C.) Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 • g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 • h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire  la  persoanele  care  au  comis  infracțiuni  sexuale,  de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru  completarea  Legii  nr.  76/2008  privind  organizarea  și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările  ulterioare,  pentru  domeniile  prevăzute  la  art.  35 alin. (1) lit. h).

 

Conditii specifice necesare in vederea participarii la concurs sunt:

 1. Nivelul studiilor: Studii superioare cu diplomă  licență/Master
 2. Vechime în specialitatea: minim 5 ani
 3. Constituie avantaj cunoștințe legate de utilizarea programelor SIGMA, INDECO, etc.
 4. Alte condiții:
  • Abilitati de relationare-comunicare cu intreg  personalul unitatii de invatamant;
  • Abilitati de munca in echipă; Disponibilitate de program flexibil;
  • Efectuează si alte sarcini trasate de catre conducere in limita capacitatii sale fizice si intelectuale si a programului de lucru;
  • Cunostinte de legislatie specifica locului de muncă; 
  • Spirit organizatoric;
  • Capacitate de gestionare a timpului și prioritătilor 

D.) Bibliografie:

 • 1.Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 ;
 • 2.Legea nr. 98/2016 privind  achizițiile publice;
 • 3.OMFP 2861/2009 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
 • 4.Legea nr. 53/2003, privind Codul muncii, modificată şi republicată
 • 5.Legea contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare
 • 6.Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările  ulterioare
 • 7.Legea nr. 319/2006 -  Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare
 • 8.OMFP 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completarile ulterioare
 • 9.O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
 • 10.Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu completările şi modificările ulterioare
 • 11.O.U.G. nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
 • 12.LEGE nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung 
 • 13.Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de negociere colectivă învățământ preuniversitar nr. 1199/05.07.20023
 • 14.Decretul 809/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste
 • 15.Ordinul nr. 6238/2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor
 • 16.H.G. nr. 810 /2023 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport pentru elevi

 

F.) Tematica pentru concurs:

 • 1. Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 ;
 • 2. Legea nr. 98/2016 privind  achizițiile publice:
  • Secțiunea a 3-a – Autorități contractante
  • Secțiunea a 4-a – Domeniul de aplicare
 • 3. OMFP 2861/2009 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
  • Anexa 1 – Normele privind organizarea și efectuarea inventarelor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
 • 4. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii:
  • Drepturile salariatului și ale angajatorului
  • Răspunderea disciplinară
 • 5. Legea contabilităţii nr. 82/1991 cu modificările şi completările ulterioare
  • Orgazizarea și conducerea contabilității
  • Registrele de contabilitate
  • Situații financiare
  • Contabilitatea Trezoreriei și a instituțiilor publice
 • 6.Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările  ulterioare
  • Veniturile și cheltuielile bugetare
  • Venituri și cheltuielile bugetelor locale
  • Principii, reguli și responsabilități
 • 7.Legea nr. 319/2006 -  Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare
  • Capitolul IV – Obligațiile lucrătorilor
 • 8.OMFP 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completarile ulterioare
  • Angajamentul legal și angajamentul bugetar
 • 9.O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
  • Capitolul I – Dispoziții generale
 • 10.Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu completările şi modificările ulterioare
  • Capitolul II – Principii, reguli și responsabilități – Secțiunea I – Principii și reguli bugetare
  • Capitolul III – Secțiunea a 4-a – Execuția bugetară
 • 11. O.U.G. nr. 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
 • 12. Legea  nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung 
 • 13.Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de negociere colectivă  învățământ preuniversitar nr. 1199/05.07.20023
 • 14.Decretul 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste
 • 15.Ordinul nr. 6238/2023 privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor
 • 16.H.G. nr. 810 /2023 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport pentru elevi

 

 Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:  

 

DATA LIMITA DE DEPUNERE A DOSARELOR: 15  NOIEMBRIE 2023 ora: 16.00

Selectia dosarelor: 16 NOIEMBRIE 2023 ora: 9.00

Afisarea selectiei dosarelor: 16 NOIEMBRIE 2023 ora: 9.00

Termenul limită de depunere a contestațiilor privind selectia  dosarelor: 16 NOIEMBRIE 2023 ora: 14.00

Afișarea rezultatelor la contestații: 16 NOIEMBRIE 2023 ora: 16.00

PROBA SCRISĂ: 20 NOIEMBRIE 2023 ora: 10.00

INTERVIUL: 22 NOIEMBRIE 2023 ora: 10.00

Afișarea rezultatelor la proba scrisă: 20  NOIEMBRIE 2023 ora: 16.00

Termen limită  contestații la  proba scrisă: 21  NOIEMBRIE 2023 ora: 14.00

Afișarea rezultatelor la contestații la proba scrisă: 21  NOIEMBRIE 2023 ora: 15.00

AFISARE REZULTAT FINAL: 22  NOIEMBRIE 2023 ora: 16.00

 

DIRECTOR,

PROF. Rus Gheorghina Dana

Autentificare

Meniu - Extra

Cine e online?

Avem 8 vizitatori și nici un membru online

OT2016 - Constructii, instalatii si lucrari publice