Anunţuri - Noutăţi

Înscrierea în învățământul profesional DUAL

Înscrierea în învățământul profesional DUAL  pentru anul școlar 2020-2021

 

ÎNSCRIERE - 29 iunie - 3 iulie si 6 iulie 2020

 

Înscrierea se va face prin completarea fişa de opţiuni pentru învăţământul dual şi fişa de înscriere în  învăţământul profesional de stat la secretariatul școlii gimnaziale de la care provine elevul.

Pentru calificările puse la dispozitie de către Liceul Tehnologic "Mihai Viteazul" - Zalău, codurile sunt:

  • ELECTROMECANIC UTILAJE ȘI INSTALAȚII INDUSTRIALE-cod fișă înscriere: 543
  • SUDOR- cod fișă înscriere: 511
  • MECANIC ECHIPAMENTE HIDRAULICE ȘI PNEUMATICE- cod fișă înscriere: 537

Citește mai departe...

ANUNT concurs pentru ocuparea postului de magaziner – 432102

Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Zalău, în temeiul H.G 286/2011 cu completările şi modificările ulterioare HG 1027/11.11.2014,  organizează în data de   14.02.2020  concurs pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului de  magaziner – 432102, Nivelul de instruire: 2 (studii medii) (conform COR) , treapta a 1-a de salarizare, post de execuție, personal nedidactic.

 

Actele necesare pentru îinscrierea la concurs :

•cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

•copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

•copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică)

•carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie (Raport  REVISAL);

•cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

•adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

•curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformitării copiilor cu acestea.

Citește mai departe...

ANUNT concurs pentru ocuparea postului INGRIJITOR 911201

CONCURS OCUPARE POST     INGRIJITOR – perioadă nedeterminată

•Denumirea postului: Îngrijitor  , cod COR  911201

•Nivelul studiilor:  generale

•Data, ora și locul de desfășurare a concursului: 14.02.2020 , ora 10.00, la LICEUL TEHNOLOGIC”MIHAI VITEAZUL “ZALĂU,  str. Tudor Vladimirescu, nr. 5, Zalău

•Data limită de depunere a dosarelor: 06.02.2020, ora 14,00

•Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul Liceului Tehnologic”Mihai Viteazul” Zalău, telefon 0260/613853

 

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS :

•să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre al Uniunii Europene sau a statelor aparținând  Spaţiului Economic European și domiciliul în România;

•cunoaște limba română, scris și vorbit ;

•are vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;

•are capacitate deplină de exerciţiu ;

•are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

•îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

•nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Citește mai departe...

ANUNT concurs pentru ocuparea postului secretar şcoală 341903

Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul” Zalău cu sediul în: loc zalău, str. Tudor Vladimirescu   nr. 5 jud. Sălaj,  organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014.Denumirea postului secretar şcoală 341903 (conform COR), studii superioare, post vacant contractual pe perioadă nedeterminată:

 

Concursul se va organiza la  Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău , conform calendarului următor:

Tipul probelor de concurs :  

 

a)Data limită de depunere a dosarelor, Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul”Zalău, 06.02.2020 ora 10.00

b)Selecţia dosarelor de înscriere, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, 

07.02.2020.02.2020, până la  ora 14.00

c)Proba scrisă, 14.02.2020, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, ora 10.00

d)Depunere contestaţii, 17.02.2020, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, ora 10.00

e)Interviul, 18.02.2020, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, ora 10.00

f)Afişarea rezultatelor finale 18.02.2020, Liceul Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău, ora 14.00

Citește mai departe...

Autentificare

Meniu - Extra

Cine e online?

Avem 29 vizitatori și nici un membru online

OT2016 - Constructii, instalatii si lucrari publice