Anunţuri - Noutăţi

Anunt virari/ridicare bani transport-burse-etc.

În atenția elevilor

 

În data de 30.05.2017 vor fi virați pe card (după ora 14:00) și/sau se vor ridica de la caserie (după ora 8 - clădire internat) bani reprezentând:

  • - Bani de transport - aprilie 2017.
  • - Bani de liceu - aprilie 2017 - 102 RON. 
  • - Burse profesionale - aprilie 2017 - 113 RON.
  • - Burse sociale SEM II, an școlar 2016-2017 - 60 RON/lună.
  • - Burse de merit SEM II, an școlar 2016-2017 - 150 RON/lună.

 

Administrator financiar șef.

Ec. Magdaș Patricia.

Citește mai departe...

Anunt - Concurs post vacant - SECRETAR

LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZUL” ZALĂU, în temeiul HG 286/2011 cu completările şi modificările ulterioare HG 1027/11.11.2014,  organizează în data de   15.06.2017  concurs pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului de  SECRETAR ŞCOALA – 341903, Nivelul de instruire: 4 (studii superioare) (conform COR) , personal didactic auxiliar

Citește mai departe...

ANUNT - Concurs post vacant MAGAZIONER

LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZUL” ZALĂU, în temeiul HG 286/2011 cu completările şi modificările ulterioare HG 1027/11.11.2014,  organizează în data de   25.01.2017  concurs pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului de  magaziner – 432102, Nivelul de instruire: 2 (studii medii) (conform COR) , treapta a 1-a de salarizare, post de execuție, personal nedidactic.

Actele necesare pentru inscrierea la concurs

•cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

•copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

•copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică)

•carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie (Raport  REVISAL);

•cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

•adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

•curriculum vitae.

 

Citește mai departe...

ANUNT - Concurs post vacant MUNCITOR

LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI VITEAZUL” ZALĂU, în temeiul HG 286/2011 cu completările și modificările ulterioare HG 1027/11.11.2014,  organizează în data de   10.01.2017 concurs pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului de muncitor calificat- nivel de instruire 2 (conorm COR) , treapta a 2-a de salarizare, post de execuție, personal nedidactic.

 

Actele necesare pentru inscrierea la concurs

 

•cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

•copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

•copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;(specializarile acceptate sunt cele din domeniul tehnic-ex. mecanic, electromecanic, electric, instalatii tehnico sanitare si de gaze, tamplarie)

•carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie (Raport  REVISAL);

•cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

•adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

•curriculum vitae.

Citește mai departe...

Autentificare

Meniu - Extra

Cine e online?

Avem 6 vizitatori și nici un membru online

OT2016 - Constructii, instalatii si lucrari publice