Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites - Bets.Zone - Betting Zone Use our complete list of trusted and reputable operators to see at a glance the best casino, poker, sport and bingo bonuses available online.

Anunţuri - Noutăţi

POST  VACANT SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE – perioadă nedeterminată  

• Denumirea postului: supraveghetor de noapte , cod COR  962911

• Nivelul studiilor: liceale cu diplomă de bacalaureat

• Data, ora și locul de desfășurare a concursului: 03.10.2017 , ora 10.00, la LICEUL TEHNOLOGIC”MIHAI VITEAZUL “ZALĂU,  str. Tudor Vladimirescu, nr. 5, Zalău

• Data limită de depunere a dosarelor: 26.09.2017, ora 14,00

• Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul Liceului Tehnologic”Mihai Viteazul” Zalău, telefon 0260/613853

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE

În vederea participării la concursul pentru ocuparea postului  vacant de : SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE

• să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre al Uniunii Europene sau a statelor aparținând  Spaţiului Economic European și domiciliul în România;

• cunoaște limba română, scris și vorbit ;

• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale ;

• are capacitate deplină de exerciţiu ;

• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

• îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

• nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA recomandate candidaţilor înscrişi la concursul organizat în vederea ocupării   postului de supraveghetor de noapte

TEMATICA:

Igiena;

Structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliar;

Drepturile și obligațiile elevilor interni;

Securitatea și sănătatea în muncă, norme de acordarea de prim ajutor;

Structura activităților cu elevii interni, 

Interdicții și sancțiuni pentru elevii interni;

Comunicarea eficientă cu elevii şi gestionarea conflictelor;

Norme generale de conduită profesională a personalului contractual.

 

BIBLIOGRAFIA:

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea internatelor şcolare (secretariatul unităţii)

ORDIN  nr.1955 din 18.10.1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;

ORDIN  Nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al LICEULUI TEHNOLOGIC “MIHAI VITEAZUL”ZALĂU

Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 – Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

 

Dosarul propriu de recrutare al candidaţilor va cuprinde următoarele documente :

1. a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2. b) copia actului de identitate sau ori ce alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz;

3. c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitat de autoritatea sau instituția publică;

4. d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor în copie;

5. e) cazierul judiciar, sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pe care candidează (se aduce originalul).

6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate  (se aduce originalul).;

7. g) curriculum vitae;

Actele prezentate la alin. b) , c ) și  d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea

 

CALENDAR DE DESFĂȘURARE A  CONCURSULUI

Pentru postul de supraveghetor de noapte declarat vacant

 

• Concursul constă într-o probă scris și interviu;

• Organizarea și desfășurarea concursului are loc la sediul Liceului Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău

 

Nr. crt. Etape concurs Data / perioada

1 Depunerea dosarelor începând cu data de 25.09.2017  ora 10,00 Până în 26.09.2017 ora 14,00

2 Selecția dosarelor 27.09.2017 în intervalul 10,00 – 14,00

3 Rezultatul selecției dosarelor 27.09.2017,  ora 14,00

4 Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor până la 28.09.2017,  ora 10,00

5 Afișarea rezultatelor după contestații 28.09.2017,  ora 14,00

6 Proba scris 03.10.2017 , ora 10,00

7 Rezultat probă scrisă 04.10.2017,  ora 10,00

8 Depunerea contestațiilor – rezultate probă  scris până la 05.10.2017, ora 10,00

9 Afișarea rezultatelor după contestații 05.10..2017, ora 14,00

10 Interviu 06.10..2017, ora 10,00

11 Rezultat probă interviu 06.10.2017, ora 14,00

12 Depunerea contestațiilor – rezultat interviu Până la 09.10..2017, ora 10,00

13 Afișarea rezultatelor FINALE 09.10.2017, ORA 14,00  

 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Sunt declarați admiși la proba scrisă pentru accesul în etapa următoare candidații care au obținut minim 50 de puncte.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă, respectiv interviu, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei  și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișarea la sediul Liceului Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău

Rezultatele finale se afișează la sediul Liceului Tehnologic ”Mihai Viteazul” Zalău prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii ”Admis” sau ”Respins”.

 

DIRECTOR

Prof. RUS GHEORGHINA DANA

 

Autentificare

Meniu - Extra

Cine e online?

Avem 10 vizitatori și nici un membru online

OT2016 - Constructii, instalatii si lucrari publice